Cookies policy

Our site required cookies for proper functioning, you can read more about this in our privacy policy. By closing this message you consent to their use.

Accept

GARANTIER

NOVUM ALLMÄNNA GARANTIER:

10 år:
 • Komponenter av HDPE (högdensitetspolyetenplast).
UV-beständigheten är begränsad beroende på solstrålningens och temperaturen. Ovanstående garantiperiod gäller för de västeuropeiska länderna med en tempererad klimatzon. I andra fall är garantin 5 år.
3 år:
 • Stolpar / ben av stål
 • Trä och limlaminerade stolpar
 • Galvaniserade konstruktionsdelar
 • Balkar och plattformsramar
 • Metalldelar med målat toppskiktr
 • Andra delar av rostfritt stål och aluminium
2 år:
 • Fjädrar
 • Rep och nätkonstruktioner av polypropen.
 • Rörliga delar av metall och plast.
 • Stålvajer
 • Kedjor
 • Tunnlar och rutschkanor av Polypropylen.
 • Betongelement
 • Andra plastdelar
 • Andra trädetaljer
1 år:

 • Gummi- och gummibelagda delar
 • Nät och rep i sportprodukter
 • Textildetaljer
 • Komponenter av glasfiber


GARANTIN GÄLLER INTE:
1. Skador till följd av vandalism, missbruk eller överdriven belastning.
2. Om produkten är monterad och / eller installerad på ett sätt som strider mot NOVUMs anvisningar.
3. Om köparen inte har utfört och dokumenterat inspektion och underhåll enligt anvisningarna i NOVUM lekplatsinstruktion för användning och hantering (bifogas vid leverans).
4. Allt underhåll som krävs måste utföras snabbt och regelbundet under produktens livslängd.
5. För normalt slitage, blekning, missfärgning.
6. Kosmetiska problem från ytkorrosion, repor, bucklor.
7. Naturliga förändringar i trä (t.ex. sprickor orsakade av förändringar i temperatur och fuktighet).
8. Om produkten används eller installeras tillsammans med produkter som inte är godkända av NOVUM.
9. Om köparen inte informerar NOVUM eller en auktoriserad representant om en defekt inom två månader från det att skadan upptäcktes eller borde ha uppmärksammats.
10. Ytfinishen på metallkomponenter installerade i utrustning närmare än 500 meter från strand eller klorerat vatten - i sådant fall är garantitiden hälften.
11. Förlorar färgbeläggningen på platser med intensiv användning (t.ex. fotstöd, ledstänger, ramper, trappor).


Under garantiperioden kommer NOVUM inom rimlig tid och efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta defekta produkter. Delar som ska bytas ut eller repareras skickas till köparen på kortast möjliga tid. På begäran måste defekta eller icke överensstämmande delar returneras till NOVUM. Garantin för någon ersatt produkt eller del därav förblir giltig till slutet av garantiperioden för den ursprungliga produkten eller delen.


Auktoriserad distributör är ansvarig för att hantera klagomål i sitt land eller region. Köparen måste skicka garantikrav med alla nödvändiga dokument, inklusive faktura, platsinformation, foton och beskrivning av defekten. Dessutom måste kunden på begäran förse NOVUM, via distributören, med en kopia av dokument som visar hur inspektions- och underhållsprocedurer har genomförts. Om reklamationen accepteras skickas reservdelen till köparen eller distributören på angiven adress efter NOVUM: s gottfinnande. Om en tvist uppstår om garantin ska den slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i Polen på en plats som bestäms av NOVUM. Alla garantiperioder börjar på datumet för slutfakturan. Vi förbehåller oss rätten att göra design- och strukturförändringar i våra produkter utan föregående meddelande. Vid garantifrågor, kontakta din distributör.
Distributor:...........................................
...........................................


Lekplatsinstruktion för användning och hantering.
A. Lekplatsinspektion
Enligt den europeiska standarden EN-1176-1 i syfte att öka barnsäkerheten på lekplatser rekommenderar NOVUM att ägaren av lekplatsen ska tillämpa följande instruktioner.


1. Regelbunden inspektion
Syftet med denna inspektion är att hitta uppenbara faror som kan bero på vandalism, skador förorsakat av väderförhållanden eller exempelvis krossat glas på lekplatsen. Kontrollen bör göras minst en gång i veckan eller mer beroende på användningsintensitet, typ av vandalism, ålder på lekutrustning.


2. Funktionskontroll
Funktionskontroll är mer detaljerad och syftar till att kontrollera funktionaliteten och stabiliteten hos utrustningen, särskilt när det gäller dess användning. Inspektion bör göras en gång i kvartalet. Inspektionsämnena är: renhet, avstånd mellan anordning och markyta, exponerade fundament, vassa kanter, brist på viktiga detaljer såsom bärande element, skador på rörliga delar, lekplatsens kompakthet.


3. Årlig kontroll
Denna inspektion måste göras minst en gång om året och utvärdera en övergripande säkerhetsnivå för lekutrustningen, grund- och ytförhållanden, påverkan av väderförhållanden, spår av sönderfall och korrosion och även förändringar i säkerhetsnivån till följd av redan gjorda reparationer. Resultatet av den årliga inspektionen måste protokollföras och lagras tillsammans med annan dokumentär som tillhör samma lekplats.


Om någon av ovanstående inspektioner avslöjar allvarliga fel eller brister som äventyrar användarnas säkerhet rekommenderar Novum att felet omedelbart åtgärdas eller att utrustningen avspärras för användning tills felet är avhjälpt.
Alla reparationer måste noteras i inspektionsformulär.


Vid intensiv användning av lekplatsutrustningen rekommenderas att kontrollfrekvensen ökas.\


B. Hantering och skötsel
Utrustning och markytor bör kontrolleras regelbundet för barnens säkerhet.
Kontrollen innehåller följande moment:

- underhåll av öppet utrymme runt lekplatsen - Åtgärda eventuella brister på fallytor (fylla på lösfyllnadsmaterial, sopa, rengöra konstgräs eller gummiytor)
- ta bort vassa föremål
- rengöring av utrustning
- åtdragning av bult- och skruvförband
- smörjning av rörliga delar
- kontroll av svetsfogar
- renovering av träelement med godkända färger i enlighet med internationella standarder.